Spaarwater

Op vier pilotlocaties in Noord-Holland, Friesland en Groningen worden van 2013 t/m 2016 proeven uitgevoerd met innovatieve oplossingen die het watermanagement op perceel- en bedrijfsniveau optimaliseren. Deze locaties zijn representatief voor het gehele waddengebied. Twee proeflocaties richting zich op zelfvoorzienende zoetwaterberging volgens de trits ‘opvangen, opslaan en gebruiken’. Op twee andere proeflocaties worden vernieuwende drainageontwerpen toegepast om een maximale zoete neerslaglens te realiseren.

Ga naar de Spaarwater Website voor meer informatie.

Locatie Omschrijving
Borgsweer

In Borgsweer betreft het een gecombineerd systeem beproeft, waarmee in natte perioden regenwater uit het landbouwperceel via (bestaande) drainage rechtstreeks opgevangen wordt. Dit water wordt ondergronds opgeslagen in een diepe bodemlaag. Het water wordt in droge perioden zuinig gebruikt middels ondergrondse druppelirrigatie.

Het systeem, een combinatie van innovatieve technieken, biedt handelingsperspectief door zelfvoorzienende zoetwaterberging en waterzuivering in de bodem. Opvangen van drainwater beperkt de afvoer van nutriënten en bestrijdingsmiddelen naar oppervlaktewater. Ondergrondse opslag dient voor het opslaan van zoet water, maar juist ook voor afbraak van nutriënten (en vastleggen ervan) en bestrijdingsmiddelen. Maar ook, zo is de verwachting, voor het afsterven van ziektekiemen zoals Bruinrot. Het toepassen van druppelbevloeiing resulteert in zuiniger gebruik van zoetwater en opbrengstverhoging.

De zware zavelbodem zorgt voor een goede capillaire werking, wat het perceel geschikt maakt voor ondergrondse druppelbevloeiing. In eerste instantie wordt het systeem geïnstalleerd op enkel watergift via druppelbevloeiing, fertigatie wordt hier (nog) niet in meegenomen.

Voor geavanceerd dashboard klik hier.

Breezand

De pilot Breezand vindt plaats op het perceel van bollenteler Langeveld. Het betreft een perceel van ca. 2,7ha bollenteelt op zandgrond.

In Breezand bestaat de proef uit een gecombineerd systeem. In natte perioden wordt drainagewater uit het landbouwperceel opgevangen. Dit water wordt ondergronds opgeslagen in een diepe bodemlaag. Het water wordt in droge perioden zuinig gebruikt doormiddel oppervlakkige druppelirrigatie eventueel gecombineerd met subirrigatie.

Voor geavanceerd dashboard klik hier.

Herbaijum

Op een groot deel van de kleigronden langs de Waddenzee is landbouw mogelijk dankzij de dunne zoete regenwaterlenzen die ‘drijven’ op het zoute grondwater. De dikte van de regenwaterlenzen varieert door het jaar, in de winter groeien de lenzen door het neerslagoverschot, en in de zomer krimpen de lenzen door verdamping. Onder droge omstandigheden kan het voorkomen dat de lenzen verdwijnen en dat het zoute grondwater de wortelzone bereikt. In dat geval kan gewasschade optreden door verzilting.

De regenwaterlenzen zijn kwetsbaar voor de gevolgen van klimaatverandering, bodemdaling en zeespiegelstijging. Hierdoor neemt in de toekomst het risico op verzilting van perceel toe. Verzilting kan worden bestreden door het optimaliseren van de zoetwaterlens, bijvoorbeeld door het aanpassen van de drainage.

Hornhuizen

Op een groot deel van de kleigronden langs de Waddenzee is landbouw mogelijk dankzij de dunne zoete regenwaterlenzen die ‘drijven’ op het zoute grondwater. De dikte van de regenwaterlenzen varieert door het jaar, in de winter groeien de lenzen door het neerslagoverschot, en in de zomer krimpen de lenzen door verdamping. Onder droge omstandigheden kan het voorkomen dat de lenzen verdwijnen en dat het zoute grondwater de wortelzone bereikt. In dat geval kan gewasschade optreden door verzilting.

De regenwaterlenzen zijn kwetsbaar voor de gevolgen van klimaatverandering, bodemdaling en zeespiegelstijging. Hierdoor neemt in de toekomst het risico op verzilting van perceel toe. Verzilting kan worden bestreden door het optimaliseren van de zoetwaterlens, bijvoorbeeld door het aanpassen van de drainage.